Nostryfikacja dyplomu w Wielkiej Brytanii

Chcąc znaleźć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie za granicą, często konieczne jest udokumentowanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zdobytych w Polsce. 

W Wielkiej Brytanii wykształcenie uznawane jest przez NARIC (The National Academic Recognition Information Centre for the United Kingdom). Jest to odpowiednik polskiego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zajmujący się zatwierdzeniem dyplomów, świadectw i certyfikatów.

Aby uzyskać informacje i pomoc w sprawach uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych należy przesłać do UK NARIC komplet dokumentów:

-kopie świadectw/dyplomu/certyfikatu,

-potwierdzone tłumaczenie (dokonane przez agencje tłumaczy zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii lub potwierdzone przez Konsulat RP w Londynie)

-list zawierający z wyjaśnieniem, w jakim celu potrzebujemy nostryfikacji dyplomu (np. podjęcie studiów/praca).

Informacje ogólne uzyskiwane są nieodpłatnie, aczkolwiek pisemna ocena kwalifikacji i wykształcenia związana jest z opłatą.

Jednak w przypadku zawodów nieregulowanych (np. stanowiska biurowe, gastronomiczne), kwalifikacje zawodowe oceniane są przez pracodawcę. Istnieją także zawody regulowane takie jak np. lekarze, pielęgniarki, prawnicy, nauczyciele. W przypadku, gdy Twój zawód należy do zawodów regulowanych, wniosek o jego uznanie należy złożyć do instytucji, która zajmuje się danym zawodem.

Każda z instytucji ma najczęściej swoje własne przepisy dotyczące wymagań i przebiegu procedury uznawalności kwalifikacji. Na stronie danej instytucji znajduje się numer telefonu, adres, adres e-mail, a także wykaz niezbędnych dokumentów. Najczęściej wymaganymi dokumentami są:

-wypełniony wniosek o rejestrację (do pobrania ze strony),

-dowód tożsamości lub paszport,

-kopie dyplomów/świadectw/certyfikatów,

-potwierdzenie kwalifikacji zawodowych,

-orzeczenie lekarskie zaświadczające zdolność do wykonywania danego zawodu.

Często wymagane jest tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego, jednak niektóre instytucjom wystarcza tłumaczenie zwykłe. Należy sprawdzić to na stronie instytucji.

Usługa uznawalności kwalifikacji zawodowych nie jest bezpłatna, pobierane są opłaty, które różnią się w zależności od instytucji. Instytucja, która rozpatruje wniosek ma  4 miesiące na wydanie decyzji. W przypadku, gdy okaże się, iż kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu różnią się z Twoimi, instytucja może zasugerować Ci ich uzupełnienie poprzez np. odbycie stażu.

Brak Komentarzy